Biên bản thanh lý, phụ lục

Biên bản thanh lý hợp đồng

Các bên tham gia hợp đồng

Phụ lục gia hạn hợp đồng

Phụ lục hợp đồng dịch vụ

Phụ lục lao động

Phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng

Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Thanh lý hợp đồng giao khoán

Thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc QSH nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Thanh lý hợp đồng thuê nhà

Thanh lý hợp đồng vay

Đất đai - Nhà ở
Bảo lãnh nhà đất

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

Chuyển đổi nhà đất

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (Mẫu 2)

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất 1

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng đổi nhà ở

Hợp đồng trao đổi nhà ở

Đất đai nhà ở

Hợp đồng chuyển đổi QSDDNN của hộ gia đình, cá nhân (1)

Hợp đồng chuyển đổi QSDDNN của hộ gia đình, cá nhân

Hợp đồng chuyển đổi QSDD và tài sản GLVD

Hợp đồng mua bán nhà căn họ chung cư

Hợp đồng mua bán tài sản GLVD

Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng thuê QSDD và tài sản GLVD

Hợp đồng góp vốn bằng QSDD và tài sản GLVD

Hợp đồng thuê tài sản GLVD

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản GLVD

Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Hợp đồng cho mượn nhà ở (1)

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng bảo lãnh bằng QSDD, tài sản GLVD

Hợp đồng bảo lãnh bằng QSDD

Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn

Hợp đồng cho thuê văn phòng

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (Mẫu 2)

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (1)

Hợp đồng chuyển nhượng QSDD và tài sản GLVD

Hợp đồng chuyển nhượng QSDD

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án)

Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai

Hợp đồng cung cấp khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường

Hợp đồng đổi nhà ở

Hợp đồng môi giới nhà đất

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Hợp đồng mua bán một phần nhà ở

Hợp đồng mua bán nhà ở (1)

Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và chuyển nhượng QSDD

Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư

Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn

Hợp đồng mua bán tài sản GLVD

Hợp đồng mua bán toàn bộ nhà ở

Hợp đồng mua bán, bố trí nhà ở tái định cư

Hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư

Hợp đồng tặng cho nhà ở

Hợp đồng tặng cho QSDD và tài sản GLVS (1)

Hợp đồng tặng cho tài sản GLVD (1)

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng thế chấp QSDD và tài sản GLVD

Hợp đồng thế chấp tài sản GLVD

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng thuê đất tại cảng hàng không, dân bay

Hợp đồng thuê lại đất

Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Hợp đồng thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Hợp đồng thuê mua, bố trí nhà ở tái định cư

Hợp đồng thuê nhà ở (1)

Hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư

Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên

Hợp đồng thuê nhà ở thương mại (1)

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi (1)

Hợp đồng thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (1)

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (1)

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (2)

Hợp đồng trao đổi nhà ở

Hợp đồng thuê rừng

Hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê nhà ở thương mại

Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

Hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ

Hợp đồng hứa mua-hứa bán

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội

Hợp đồng thuê nhà ở xã hội

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Mua bán nhà đất

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Hợp đồng mua bán một phần nhà ở

Hợp đồng mua bán nhà ở (1)

Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn

Hợp đồng mua bán tài sản GLVD (1)

Hợp đồng mua bán toàn bộ nhà ở

Hợp đồng hứa mua-hứa bán

Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Tặng cho nhà đất

Hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư

Hợp đồng tặng cho nhà ở

Hợp đồng tặng cho QSDD và tài sản GLVD (1)

Hợp đồng tặng cho tài sản GLVD (1)

Thế chấp nhà đất

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp QSDD và tài sản GLVD

Hợp đồng thế chấp tài sản GLVD

Thuê mướn nhà đất

Hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn

Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất

Hợp đồng cho thuê văn phòng

Hợp đồng thuê đất tại cảng hàng không, dân bay

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng thuê lại đất

Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Hợp đồng thuê nhà ở (1)

Hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư

Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên

Hợp đồng thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (1)

Hợp đồng thuê nhà ở thương mại 1

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi 1

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (1)

Hợp đồng thuê rừng

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 1

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội

Ủy quyền nhà đất

Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

Hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê nhà ở thương mại

Hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

Dịch vụ
Hàng hóa
Kinh doanh - Hợp tác
Lao động
SHTT
Tài sản khác
Giấy tờ có giá
Tài sản khác
Tiền